Polski Čeština Pycckий
Witamy na stronie internetowej Marketu Budowlanego ART !!! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 13.00. ZAPRASZAMY!!! PROMOCJE!!!

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki umów (OWU)

A. Zasady ogólne

I. Dane spółki

Market Budowlany ART s.c. A. Pindór, R. Korpanty, T. Korpanty
ul. Sikornik 3, 43-300 Bielsko-Biała
TEL.: (033) 497 29 74-75, FAX: (033) 497 29 76
KOM.: 697-907084, 783-118000
E-MAIL: market@artfolie.pl
NIP: 5472102199, REGON: 241130990

II. Zakres stosowania ogólnych warunków umów

 1. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów (w tym umów sprzedaży towarów bądź umów podobnych) i świadczenia usług (dalej: umowy), zawieranych przez ART z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (dalej: Kontrahenci).
 2. OWU są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.marketbud.pl, o czym Kontrahent jest informowany przed zawarciem umowy. Kontrahent zawierając umowę tym samym potwierdza, że warunki te zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy. W każdej chwili, na prośbę Kontrahenta, OWU mogą zostać mu także przesłane drogą elektroniczną.
 3. Odmienne warunki Kontrahenta nie są wiążące dla ART chyba, że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. W szczególności nie wiążą ART odmienne postanowienia ogólnych warunków umów stosowanych przez Kontrahenta. Wyłącza się również możliwość wiążącej dla ART odpowiedzi Kontrahenta na ofertę - w przypadku gdy odpowiedź ta zawiera zmiany w stosunku do treści oferty ART (zgodnie z art. 681 kc).

III. Zmiana warunków umów

Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. Nieważność częściowa

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

V. Siła wyższa

 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.
 2. Siłą wyższą nie są w szczególności wszelkie zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa Kontrahenta, takie jak: strajk, awaria maszyn, niska wydajność załogi, utrudnienia w działaniu transportu czy urzędów. Zaistnienie takich okoliczności nie zwalnia Kontrahenta z odpowiedzialności przewidzianej w OWU, umowie lub/i przepisach prawa.

VI. Miejsce wykonania, właściwość sądów

Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby ART.

B. Zasady obowiązujące w sytuacji gdy ART jest sprzedającym, dostawcą, wykonawcą etc.

VII. Zawarcie umowy; zamówienia.

 1. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wystawionego przez ART w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony FIRMY ART nie rodzi dla niej jakichkolwiek konsekwencji, chyba że ART potwierdzi ważność transakcji. Postanowienie to stosuje się niezależnie od faktu czy strony pozostają ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W pisemnym zamówieniu, kierowanym do ART, Kontrahent określa: nazwę asortymentu, skład surowcowy, wielkość zamówienia (ilość we właściwych jednostkach miary; kg, m2, m. , szt., opakowania), oczekiwany termin wykonania dostawy, adres i inne warunki dostawy, niesprzeczne z OWU. W przypadku odstąpienia Kontrahenta od umowy w terminie powyżej 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ART, Kontrahent pokryje pełne koszty wykonanych prac i zakupionych materiałów. Osoba, która podpisuje zamówienie i/lub potwierdzenie, a nie jest uprawniona do działania w imieniu Kontrahenta, zgodnie z art.103 § 3 kc ponosi osobiście i całym swoim majątkiem pełną odpowiedzialność wobec ART.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe ART stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z treści ich jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do określonej osoby.
 5. Jeżeli Kontrahent złożył zamówienie, o treści zawartej umowy decyduje w razie wątpliwości treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłana Kontrahentowi przez ART.

VIII. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

ART zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do uiszczenia przez Kontrahenta całej ceny.

IX. Obowiązki przyjmującego zamówienie

ART jest obowiązana wykonać zamówienie zgodnie ze swoim potwierdzeniem, opakować towar w sposób standardowy zgodnie z właściwościami towaru, oznakować towar (etykiety, chyba że inaczej zastrzeżono), zawiadomić Klienta o przygotowaniu wyrobu do odbioru i wydać mu wyrób oraz na żądanie udzielić mu informacji o właściwościach, przeznaczeniu, składzie surowcowym wyrobu.

X. Cena, warunki zapłaty

 1. Za aktualną cenę towaru uważa się każdorazowo cenę umieszczoną na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Z chwilą, gdy Kontrahent popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny za dostawę towaru z umów zawartych wcześniej, zobowiązanie do zapłaty z tytułu zawartej umowy staje się natychmiast wymagalne, bez względu na ustalony wcześniej, odroczony termin płatności.
 3. Kontrahent wyraża zgodę na dokonanie przez ART cesji przysługujących jej względem Kontrahenta wierzytelności, które nie zostały zapłacone w terminie.
 4. W przypadku gdy zapłata przez Kontrahenta ma nastąpić poprzez przelew bankowy - uważa się iż terminem jej dokonania jest dzień uznania rachunku bankowego ART.
 5. ART ma prawo do dokonywania potrąceń przysługujących jej względem Kontrahenta wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Kontrahentowi względem ART.

XI. Wydanie towaru

 1. Wydanie towaru następuje w siedzibie ART lub miejscu przezeń wskazanym. Wskazanie innego miejsca wymaga wyraźnego, pisemnego uzgodnienia Stron. Wydanie towaru Kontrahentowi (odbiór) potwierdza się dokumentem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kontrahenta. Osoba działająca w imieniu Kontrahenta przy dokonywaniu odbioru wyrobu w siedzibie ART lub innym miejscu obowiązana jest okazać pisemne upoważnienie. W przeciwnym wypadku ART może odmówić wydania. W przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi, dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest list przewozowy potwierdzony przez Kontrahenta.
 2. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania go Kontrahentowi, jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej.
 3. W przypadku gdy towar wydany Kontrahentowi przez ART będzie znajdował się na paletach, Kontrahent zobowiązany jest do zwrotu ART takiej samej ilości palet o identycznych wymiarach albo też do zapłaty ich wartości w pieniądzu.

C. Zasady obowiązujące w sytuacji gdy ART jest kupującym, odbiorcą, zamawiającym etc.

XII. Rękojmia

 1. ART przysługują wszelkie uprawnienia z rękojmi przez okres roku od wydania rzeczy przez Kontrahenta, chyba że umowa przewiduje okres dłuższy. Niezależnie od rodzaju wady, ART zobowiązana jest zgłosić jej wykrycie Kontrahentowi w terminie nie krótszym niż miesiąc od wykrycia pod rygorem utraty tych roszczeń.
 2. Brak wykrycia wad rzeczy w chwili jej wydania nie wpływa na istnienie ani wysokość roszczeń ART z rękojmi.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Kontrahent ponosi wobec ART odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Kontrahenta powinny być indywidualnie uzgodnione z ART w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku gdy w związku z wykonaniem umowy z Kontrahentem, z przyczyn niezależnych od ART dojdzie do powstania jej odpowiedzialności względem osób trzecich, w szczególności na skutek naruszenia praw do dóbr niematerialnych, ART przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów od Kontrahenta.

XIV. Tajemnica przedsiębiorstwa

Kontrahent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane i informacje jakie uzyskał od ART, w szczególności dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez okres 5 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami.

XV. Postanowienia inne

 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia Kontrahenta, bez względu na ich formę i sposób przekazania ART, będą uważane za oferty. ART będzie związany ofertą Kontrahenta tylko w przypadku wyraźnego potwierdzenia jej warunków, niezależnie od panujących zwyczajów, stosunków gospodarczych.
 2. Po przyjęciu oferty Kontrahenta, cena w niej zawarta może ulec zmianie tylko za zgodą ART.
 3. ART w żadnym przypadku nie będzie zobowiązana do zapłaty odsetek wyższych niż ustawowe, kar umownych ani też do dokonywania żadnych dodatkowych opłat na rzecz Kontrahenta - oprócz tych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Kontrahent nie ma prawa do dokonywania potrąceń przysługujących mu względem ART. wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi ART względem Kontrahenta.
 5. Własność rzeczy kupowanych przez ART od Kontrahenta przechodzi na ART z chwilą podpisania umowy sprzedaży, zaś w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku, jeżeli nie mogą one być wcześniej w sposób jednoznaczny wskazane - z chwilą ich wydania. Odmienne postanowienia, w szczególności zastrzegające prawo własności rzeczy sprzedanej są niewiążące.
Strona kojarzona z: ceramika bielsko, farby bielsko, market art, marketbud